"Deeply personal, "Timeline", like all good art, reaches beyond itself to include the listener in a drama of the unexpected. Wendy MacIsaac's "Timeline" takes the listener on an emotional experience with the Creignish fiddler" -- Frank MacDonald, The Inverness Oran

Sheet Music From Timeline:

...................................................................................................................................................................

Sheet Music From That's What You Get:

...................................................................................................................................................................

Sheet Music From The Reel Thing:

.........................................................................................................................................................

 

"An t-alltan dubh" (Lyrics from Timeline)

Sist (Chorus)
Tha ligh' an diugh's an alltan dubh,
'S chan urra'mi 'dhol thairis air,
Tha eagal orm aig meud an t-struth,
Nach fhaigh mi'n diugh a'null air.

Rannan (Verses)
Tha'n t-alltan dubh cho bagarrach,
'S e'n dil gun till e dhachaidh mi
Le 'thururaich is le 'thartaraich,
Le 'bhagartaich, 's le 'bhtaich.

Ch mi na daimh chroiceach thall
'S an lagan beag 's am b'abhaist dhoibh,
'S nan tignn uair mu'n d'thainig mi
Cha bhiodh iad sln 's a'chunntais.
Tha ligh' an diugh,etc.

Sail thu "'Mhorach nigh'n Fhionnlaidh"
An gleidh thu dhomh do ghealltanais!
Ma gheigh sinn thar an t-alltan seo
Nach toll thu fear de'n triur ud!
Tha ligh' an diugh, etc.

Thubhairt "Morach," is i freagairt rium-
Na cuireadh e bonn eagail ort
Nach faigh thu'm fear is treise dhiubh
Ma fhreagras do chuid fdair
Tha ligh' an diugh, etc.

'Nuair rainig mis' an t-ite
Far an do gheall I dhomh 'bhi sbhailte.
Bha mac nan sonn ri lr aice
Mu'n d'thug mi mhin o m'shil i.
Tha ligh' an diugh, etc.

Tha seachd bliadhn' is tamull ann
Bho'n thug mi Srathcharrain thu;
'S i N'ic-an-t-saoir a'cheannaich thu
'S cha'n aithreach leam an cmhnant.
Tha ligh' an diugh, etc.